• NetSuite, được sử dụng bởi hơn 40.000 tổ chức trên toàn cầu, cho phép các công ty fintech đáp ứng nhu cầu riêng của họ bằng một ứng dụng mạnh mẽ duy nhất và chủ động cân bằng rủi ro và cơ hội trong các quy trình kinh doanh
  • Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các giải pháp tốt nhất cho chuyển đổi kỹ thuật số

Giải pháp chuyên ngành